Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã cho phép các Ngân hàng Thương mại giao dịch bằng Tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã cho phép các ngân hàng thương mại của nước này tham gia vào các hoạt động tiền điện tử với điều kiện các ngân hàng này phải được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) cấp phép.

Theo bộ quy tắc đã ban hành, giờ đây các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính ở Thái Lan và các công ty con của họ, như quản lý tài sản, môi giới và công ty bảo hiểm, v.v. được phép đầu tư vào tiền điện tử và phát hành mã token kỹ thuật số trong một số trường hợp nhất định, nhưng đồng thời, họ cần phải tuân theo các quy tắc nhất định được nêu trong bộ quy tắc này.

Đổi lại, các công ty con sẽ có thể giao dịch tiền điện tử và phát hành token kỹ thuật số nếu được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) cho phép đối với các nhà môi giới hoặc Ủy ban Bảo hiểm Thái Lan (OIC) cho phép đối với các công ty bảo hiểm. Các công ty con mới, được tạo ra để đầu tư vào tiền điện tử, sẽ phải xin phép Ngân hàng Trung ương Thái Lan.

Các ngân hàng thương mại và công ty tài chính Thái Lan bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào liên quan đến khách hàng hoặc phát hành token kỹ thuật số. Ngoài ra, tất cả các hoạt động phải tuân theo quy trình "quản lý rủi ro nghiêm ngặt". Nhưng họ có quyền tư vấn cho khách hàng về đầu tư vào tiền kỹ thuật số.

Tuy nhiên, thực tế này và các điều kiện mới nên được coi là một sự cải tiến liên quan đến thị trường tiền điện tử. Thật vậy, gần đây, vào tháng 2 năm nay, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã cấm các công ty tài chính đầu tư và kinh doanh bằng tiền điện tử. Vì vậy, chúng ta có thể nói, rằng Thái Lan đang tiến tới hợp pháp hóa tiền điện tử.

JustMarkets, 8/8/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc