Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Tin tức của chúng tôi

Thay đổi Lịch Giao Dịch vào Dịp Chúc Mừng Năm Mới

 – 21/12/2020

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi trân trọng thông báo tới quý vị một số thay đổi lịch giao dịch sẽ diễn ra trong dịp lễ mừng Năm Mới sắp tới:

EU shares Germany
ADSGn, ALVG, BAYGn, BMWG, CBKG, DAIGn, DBKGn, DPWGn, EONGn, LHAG, SIEGn, VOWG_p:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 15:15
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
EU shares Spain
BBVA, BKIA, IBE, MAP, SAN, TEF:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 14:55
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 14:55
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
EU shares France
AIRF, BNPP, DANO, LVMH, SOGN, TOTF:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 15:05
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 15:05
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
US shares
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
FX:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
Metals
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:45 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
AU200:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc at 05:30 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc at 05:30 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
DE30:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – 02:16 – 21:15, 23:30 – 24:00
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
ES35:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc at 15:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc at 15:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
EU50:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
FR40:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc at 15:05 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc at 15:05 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
HK50:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc at 06:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc at 06:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
JP225, US100, US30, US500:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:15 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
UK100:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc at 14:50 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – giao dịch mở cửa lúc 03:00 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – giao dịch mở cửa lúc 02:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
BRENT:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 21:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 22:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa
WTI:
Thứ năm, ngày 24 tháng Mười hai 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:45 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 25 tháng Mười hai 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, ngày 28 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, ngày 29 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ tư, ngày 30 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ năm, ngày 31 tháng Mười hai 2020 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ sáu, ngày 1 tháng Một 2021 – thị trường đóng cửa

Vui lòng lưu ý thông tin trên khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thắng lợi!

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets